Почетна Актуелности Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде јавном сектору

Упутство о примени Закона о утврђивању максималне зараде јавном сектору

E-mail Print PDF

Уторак, 16.10.2012. године - У вези с применом Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 93/2012, и који је ступио на снагу 29. септембра 2012. године, а примењује се на обрачун и исплату зараде за октобар 2012, Министарство финансија и привреде је под бројем 011-00-101/2012-01 од 16. октобра 2012. године дало

УПУТСТВО О ПРИМЕНИ ЗАКОНА О УТВРЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ ЗАРАДЕ ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Чланом 2. Закона дефинисана је максимална зарада у јавном сектору и елементи из којих се она састоји. Законом је дефинисано да се она добија множењем највишег коефицијента утврђеног Законом о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 62/2006... и 99/2010) и основице која се утврђује законом о буџету за текућу годину.

Највиши коефицијент износи 9,00 а основица за обрачун и исплату зарада за октобар 2012. године у нето износу од 18.443,96 динара с припадајућим порезом и доприносима. У складу с тим, максимална нето зарада за октобар 2012. године износи 165.995,55 динара с припадајућим порезом и доприносима.

Чланом 3. Закона дефинисана је максимална зарада за запослене у јавном сектору који обављају пратеће и помоћно-техничке послове који су истоврсни пословима намештеника из четврте, пете и шесте врсте радних места према прописима о државним службеницима и намештеницима. Према члану 43. Закона о платама државних службеника и намештеника, одређени су следећи коефицијенти за радна места намештеника, који помножени са основицом дају следеће износе нето зарада:

Платна група

Коефицијент

Основица октобар

(у динарима)

Нето зарада

октобар

(у динарима)

IV платна група

1.5

18.443,96

27.665,94

V платна група

1.2

18.443,96

22.132,75

VI платна група

1.0

18.443,96

18.443,96

Исплатилац зарада у јавном сектору дужан је да својим интерним општим актом о систематизацији утврди радна места на којима се обављају пратећи и помоћно-технички послови, односно послови који нису из основне делатности исплатиоца и да усклади висине зарада за пратеће и помоћно-техничко особље са ограничењима која важе за намештенике из члана 3. став. 1. Закона.

Чланом 5. Закона утврђено је да се износ максималне зараде из члана 2. Закона може увећати само но основу времена проведеног на раду у складу са чланом 4. Закона, односно са чланом 108. тачка 4. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) што значи да износ зараде са увећањем по другим основима из члана 108. тач. 1–3. Закона о раду, не може да буде виши од износа максималне зараде из члана 2. Закона.

Зарада запосленог из члана 3. Закона може бити увећана у складу са одредбама члана 108. Закона о раду. Висина увећане зараде но основу времена проведеног на раду за запослене из члана 3. Закона утврђена је у члану 4. Закона, а висина увећања зараде по другим основама из члана 108. Закона о раду уређује се у складу са општим актом и уговором о раду.

Примена одредаба Закона почиње са исплатом зарада за октобар 2012. године. У складу са чланом 7. Закона, зарада у односу на коју се врши поређење у исплати је нето зарада са припадајућим порезом и доприносима (бруто 1) остварена за септембар 2012. године.

Да би се утврдила разлика средстава у складу са чланом 7. Закона која се уплаћује у буџет Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, потребно је:

1. Основну зараду за септембар 2012. године прерачунати као да су запослени радили пуно радно време према броју часова за месец за који се врши обрачун.

2. Овако утврђена основна зарада увећава се за део зараде за радни учинак и увећану зараду, накнаду трошкова за исхрану у току рада, накнаду трошкова за регрес (део регреса од 1/12) за коришћење годишњег одмора као и за друга примања која у складу са Законом о раду чине зараду, која су запосленом обрачуната пре ступања на снагу Закона.

Разлика између обрачуна за септембар 2012. године, како је наведено, и текућег месеца за који се врши исплата зарада у складу са одредбама Закона, уплаћује се приликом коначне исплате зарада за одређени месец (закључно са исплатом за децембар 2012. године) у буџет Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, у зависности од тога ко је оснивач исплатиоца зарада, преко уплатних рачуна јавних прихода, прописаних правилником којим се уређују услови и начин вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, са позивом на број одобрења који садржи ознаку територије и ПИБ исплатиоца зараде, по моделу 97.

Исплатилац зарада у јавном сектору дужан је да, у року од 10 дана од дана коначне исплате зарада за одређени месец, достави извештај о исплаћеним зарадама за тај месец, организационој јединици Министарства финансија и привреде – Управе за трезор, према седишту исплатиоца зарада.

Извештај се доставља на обрасцу који је прописан правилником којим је уређено извештавање о исплаћеним зарадама у јавном сектору, у електронској форми, уз пропратни допис у којем се наводи укупан број запослених и укупан износ исплаћених зарада за месец за који се доставља извештај, и на којем се потписом одговорног лица и печатом исплатиоца зарада потврђује тачност података исказаних у том извештају.

Први извештај о исплаћеним зарадама у складу са Законом исплатилац зарада у јавном сектору доставља за октобар 2012. године.

Истовремено са извештајем о исплаћеним зарадама за октобар 2012. године, исплатилац зарада доставља на обрасцу који је прописан правилником којим је уређено извештавање о исплаћеним зарадама у јавном сектору и извештај о зарадама за септембар 2012. године које су утврђене на начин дат овим упутством, као месец који претходи месецу почетка примене Закона.

Чланом 9. Закона прописано је да је исплатилац зарада у јавном сектору дужан да своја акта усклади са одредбама овог закона у року од 30 дана од дана ступања на снагу Закона.

То значи да су послодавци у јавном сектору дужни да општа акта којима се уређују зараде (колективни уговор, правилник о раду и др.) и анексе уговора о раду ускладе са одредбама Закона најкасније до 28. октобра 2012. године, рачунајући од обрачуна и исплате зараде за октобар 2012. године и наредне месеце. У случају да послодавац у прописаном року не може да усклади општа акта, дужан је да анексом уговора о раду са запосленима уговори основну зараду и елементе за утврђивање зараде, тако да укупан износ зараде не прелази износ максималне зараде утврђене Законом.

Имајући у виду да Закон садржи одредбе императивног карактера и да се истим ограничавају зараде запослених у јавном сектору, општа акта и уговори о раду у делу у коме су супротна овом закону не могу се примењивати, већ се непосредно примењују одредбе Закона.