Почетна

Прописи

E-mail Print PDF

Регистар прописа је прва компонента Прописи.нет и садржи прописе:
– Краљевине Југославије,
– савезне државе (ДФЈ, ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ, СЦГ), од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре,
– Републике Србије, од 1945. до данаc, укључујући и међународне уговоре
– Републике Црне Горе, од 1945. до данас, укључујући и међународне уговоре
– Аутономне Покрајине Војводине,
– градова Републике Србије

Ту се налази/е:
више од 170.000 важећих и неважећих прописа, и њихов број се повећава сваког дана, као и око 450 прописа који су поред на српском дати и на енглеском језику (на почетку пречишћеног текста имају симбол енглеске заставе).
обавештења и судски огласи о стечају и ликвидацији који се објављују у огласном делу „Службеног гласника РС“. За све прописе који не постоје у бази, корисник се може обратити Редакцији.

Свакодневно се прате и ажурирају прописи из следећих гласила:
– Службени гласник РС
– Службени гласник РС – Просветни гласник
– Службени гласник РС – Међународни уговори
– Службени лист града Београда (са градским општинама)
– Службени лист града Новог Сада
– Службени лист града Ниша
– Службени лист града Крагујевца
– Службени гласник града Ваљева
– Службени лист града Сомбора
– Службени лист града Ужица
– Службени гласник града Пожаревца
– Службени лист града Крушевца
– Службени лист града Зајечара
– Службени лист града Краљева
– Службени лист града Панчева    
– Службени лист града Зрењанина
– Службени лист града Шапца
– Службени лист града Чачка
– Службени гласник града Јагодине
– Службени лист града Сремске Митровице
– Службени лист града Суботице
– Службени лист општина Срема
– Службени лист општине Инђија
– Службени лист општине Шид

– Службени листови бивше савезне државе

– Службени лист ЦГ
– Службени лист ЦГ – Међународни уговори

– Службени лист ЦГ – општински прописи.

Јединствени концепт Прописи.нет корисницима нуди:
– основне текстове,
– изворне текстове измена и допуна,
– пречишћене текстове прописа као и

– верзије чланова.
Оваква систематизација омогућава израду појединачних правних аката пошто се приликом израде можете позивати искључиво на изворни текст измена и допуна, односно на основни текст прописа.

Сваки пропис повезан је с одговарајућим подзаконским актима (или с прописом на основу ког су донети), примерима судске праксе, правним мишљењима, уговорима, обрасцима или коментарима.
Текстови прописа су иницијално на ћириличном писму а исто се може брзопотезно конвертовати на латиницу.
До текста траженог прописа можете доћи на више начина:
– претрагом по речима у оквиру основне претраге (речи у насловима и текстовима)
– претрагом у оквиру напредне претраге, коришћењем група Регистра прописа, нивоа и врсте.

У наставку можете погледати текстове неких објављених прописа који су одабрани по избору Редакције а налазе се у Прописи.нет:


"Службени гласник РС"

Закон о изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана
Закон о изменама и допунама Закона порезу на добит предузећа
Закон о ванредним ситуацијама
Закон о заштити од пожара
Закон о изменама Закона о Безбедносно-информативној агенцији
Закон о изменама и допунама Кривичног законика
Закон о изменама и допунама Закона о парничном поступку
Закон о управним споровима
Закон о изменама и допунама Закона о прекршајима
Закон о изменама и допунама Закона о спречавању насиља и недоличног понашања на спортским приредбама
Закон о дoпунама Закона о промету непокретности
Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину
Закон о изменама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији
Закон о изменама и допунама Закона о Агенцији за привредне регистре
Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину

Закон о изменама и допунама Закона о уређењу судова
Закон о допуни Закона о судијама

Закон о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву

Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа у поступку за ратне злочине
Закон о изменама и допунама Закона о организацији и надлежности државних органа за за борбу  против високотехнолошког криминала
Закон о Правосудној академији
Закон о тајности података
Закон о изменама и допунама Закона о државним службеницима

Закон о одређивању максималног броја запослених у републичкој администрацији
Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
Закон о стечају

Закон о ауторском и сродним правима

Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине

Закон о лечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења

Закон о националним саветима националних мањина

Закон о задуживању Републике Србије код Alpha Bank Srbija а.д., Војвођанске банке а.д. Нови Сад и Piraeus Bank а.д. Београд

Закон о изменама и допунама Закона о јавном информисању

Закон о изменама и допунама Закона о инвестиционим фондовима

Закон о буџетском систему

Закон о допуни Закона о раду

Закон о давању гаранције Републике Србије у корист "Marfin Marfin Bank" а.д. Београд по задужењу ЈП "Путеви Србије"

Закон o изменама о републичким административним таксама

Правилник о испуњености услова за одобрење привременог боравка странца у погледу здравственог осигурања

Правилник о испуњености услова за одобравање привременог боравка странца ради спајања породице

Правилник о начину вођења и садржају евиденција које се воде у Министарству унутрашњих послова на основу Закона о странцима

Правилник о испуњености услова за одобравање привременог боравка странца ради школовања, студирања или специјализације, научно-истраживачког рада, практичне обуке, учествовања у програмима међународне размене ученика или студената, односно другим научно-образовним активностима

Правилник о ближим условима за одобрење сталног настањења и изгледу, садржини и начину уношења одобрења за стално настањење у страну путну исправу и личну карту за странца и обрасцу изјаве о одрицању од права на стално настањење

Правилник о изгледу обрасца и садржини путног листа за странца

Правилник о изгледу, садржини и начину уношења одобрења привременог боравка у страну путну исправу

Правилник о ближим условима, обрасцу захтева и начину продужавања рока важења визе

Правилник о начину пријављивања боравишта, пребивалишта и промене адресе и одјаве пребивалишта странца

Правилник о начину уписивања отказа боравка и забране уласка у страну путну исправу

Правилник о ближим условима и начину издавања визе на граничном прелазу

Закон о регионалном развоју

Закон о заштити конкуренције

Закон о контроли државне помоћи

Закон о обавезном осигурању у саобраћају

Закон о удружењима

Закон о комуналној полицији

Закон о електронском документу

Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки

Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности

Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла

Правилник о критеријумима за образовање комисија за јавне набавке

Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације у поступцима јавних набавки

Списак међународних организација чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама

Закон о безбедности саобраћаја на путевима

Закон о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара

Закон о привременом смањењу плата, односно зарада, нето накнада и других примања у државној администрацији и јавном сектору

Уредба о обавези регистрације моторних возила којима управљају лица са пребивалиштем у Републици Србији


"Службени лист АПВ"

Статут Аутономне Покрајине Војводине


"Службени лист града Београда"

Статут града Београда


"Службени лист града Ниша"


Статут града Ниша

"Службени лист града Новог Сада"

Статут града Новог Сада

 

Јавне набавке